Cinlerden Yardım Almak Günah mı

Cinlerden Yardım Almak Günah mı

Cinler, Kuran-ı Kerim’de de bahsedilen ruhani varlıklardır. Bu nedenle de genel olarak Cinlerden yardım almak günah mı sorusu sık sık gündeme gelmektedir. Bunun cevabını da birçok hoca yanıtlamaktadır. Verilen cevaplarda cinlerden yardım alınamayacağı şeklindedir. Bu nedenle yardım etme gibi bir durumları olmamaktadır. Birçok kişi de aynı zamanda cinler hastalık tedavi eder mi şeklinde de sorular sormaktadırlar. Fakat bunun mümkün olmadığı şeklinde cevaplar bulunsa da aslında Medyumlar bu konuda bilinçli kişilerdir.

Cin çağırma işi medyumluk mesleğinin dışındaki kişiler tarafından yapılmamalıdır. Çünkü bu konuda uzman olmayan kişiler tarafından yapılacak olan işlem çok daha farklı sonuçlara sebebiyet verecektir. Sonuçta medyumlar bu konuda eğitim almış ve ruhani varlıklarla iletişime geçen kişiler olması nedeniyle nasıl çağıracakları konusunda deneyimlidirler.

Bazı konularda, özellikle yapılacak olan büyülerde cinlerden yardım alınmaktadır. Her ne kadar caiz olmadığı tekrar tekrar dile getiriliyor olsa da yapılacak olan işlemin niteliğine göre farklılık göstermektedir.

Her Büyü İçin Cinlerden Yardım Alınır Mı?

Bu sorunun cevabı medyumlar tarafından hayır olarak belirtilmiştir. Her büyü için cinler kullanılmamaktadır. Bu konuda uzman olan medyumlar yapacakları büyünün niteliğine göre yardım almaktadır. Ama şunu söyleyebiliriz ki cinlerden yardım almak büyü yapılırken baş vurulan bir yöntemdir. Medyum hocalar onlarla iletişim kurarak birçok büyüyü sonuçlandırmaktadırlar.

En çok yapılan büyüler arasında yer alan bağlanma büyüsü için bu tarz bir işlem yapılmamaktadır. Fakat çok daha fazla detay gerektiren papaz büyüsü ya da geri getirme büyüsü gibi durumlarda yardım almaktadırlar. Bu nedenle az önce de bahsedildiği gibi evde cin çağırma gibi bir durum söz konusu değildir. Her büyü için cinlerden yardım alınır mı sorusunun cevabı bu şekilde olmaktadır.

Cinler Müslüman Mıdır?

Bu konuda net bir şekilde bilgi sahibi olmak ancak bu işlerle uğraşan kişilerin anlayabileceği şekildedir. Dolayısıyla cinler Müslüman mıdır ya da değil midir sorusunun cevabı için bu konuda uzman olanların bu işlemi yapıyor olması gerekmektedir. Müslüman olmayan yani kafir bir cin olması durumunda yanlış iş yapıp farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle de özellikle bu konuda dikkatli olunmalıdır.  İşin ehli olmayan kimseler tarafından bu işlem gerçekleştirilmemelidir.

Yapılacak olan büyü ya da vefk işlemleri için uzman bir medyumun yardımı olacağı unutulmamalıdır. Çünkü her ne için yapılacak olursa olsun büyü yapmak özel bir işlemdir. Bazı durumlarda insan hayatını etkileyen büyüler yapıldığından yanlış yapılacak bir aşama geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilmektedir.

Özellikle eşler arasında yapılacak olan bağlama büyüsünün yanlış bir şekilde uygulanması sonucunda boşanmadan dönülecekken, çok daha ciddi sorunları ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle en çok dikkat edilmesi gereken konu bu şekilde bir işlem yapılacaksa iyi bir araştırma yapılmalıdır. Resmi çalışma belgesi bulunmayan ve bu konuda uzman olmayan kişilerden bu şeklide yapılacak işlemler istenmemelidir.

Cinlerden Nasıl Yardım İstenir?

Medyumlar tarafından yapılacak olan büyüler yanda halk arasında muska olarak anılan vefkler göz önüne alındığında, cinlerden nasıl yardım istenir sorusunun da cevabı ortaya çıkmaktadır. Öncelikle yardım istenecek olan cinin Müslüman olmasına dikkat edilmeli ve bu konuda bilgi sahibi olunmalıdır.

Her ne kadar bu konuda kesin bir bilgi olmasa da bir şekilde uzman medyum hocaların daha dikkatli olduğu bilinmektedir. Ayrıca kafir olup, Müslüman olduğunu dile getirerek yalan söyleyenleri de mevcuttur. Bu nedenle oldukça dikkatli bir şekilde davranılmalıdır.

Şayet yardım istenilecek olan cinin kafir olma ihtimali çok yüksekse mutlaka üzerinde düşünülmelidir. Böyle bir durum ortaya çıktığında ve yanlışlıkla dahi yardım alındığında şirk kapısının açık olacağı unutulmamalıdır. Çünkü cinlerden yardım alınmak istendiğinde yapılacak olan işlem karşıdaki kişiyi sevindirmeli ve hoş tutan nitelikte olmalıdır. Bu şekilde olmadığımda cin bir daha gelmeyecektir. İşlem sonrasında hayırlı ve iyi bir şey yapılmışsa, cinler yeniden gelmek için bir ibadet beklemektedirler. Bu ibadet yerine getirildiğinde yeniden yardım edeceklerdir.

Bağlama Büyüsünde Cinlerin Rolü

Bağlama büyüsü medyumlar tarafından en çok yapılan büyülerden bir tanesidir. En çok bağlama büyüsü konusunda destek alınmaktadır. Bunun nedenlerinden bir tanesi de çiftler arasında yaşanan aşk ve sevginin belli sebeplerden dolayı sıkıntıya düşmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu konuda destek almak isteyenler medyumların yolunu tutmaktadır.

Bağlama büyüsü yaptırmak isteyenlerin vakit kaybetmeden medyumlara başvurması gerektiği belirtilmiştir. Bunun nedeni de boşanma aşamasına gelen eşlerin arasındaki sorunların ortadan kalkması sağlanmaktadır. Böyle bir durumun gerçekleşmesini isteyen çiftler başvuru yapmakta ve sorunlarına çözüm üretilmesini sağlamaktadır.

Cin Suresi ve Anlamı Nedir?

Cin suresi Kuran-ı Kerim’de yer alan 72.suredir. 28 ayetten oluşmaktadır. İsminden de anlaşılacağı üzere cinler ve onlarla ilgili konular hakkında bilgi veren bir sure olarak geçmektedir. Cin suresi ve anlamı nedir diye bakıldığında Allah’ın Kullarına hadislerle birçok bilgi verdiği sure olarak yer verilmiştir.

Genel olarak bu surede cinlerden bahsedilmesi nedeniyle adını buradan almaktadır. Bu surede manevi değerlerin bilgisinin verildiği bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda okunmasının farzı bulunmaktadır ve bu dua ile şirk kapılarının kapanacağı bilgisi verilmektedir.

Ayrıca cinlerin özelliklerinden de bahsetmektedir. Cinlerde tıpkı insanlar gibi evlenebilirler. Evliliklerinin akabinde çoğalabilme özelliğine sahiptirler. Gözle görülemeseler de çok kısa süre içinde çok uzun yollar alabilmektedirler. Aynı zamanda onlar insanları görebilmektedirler.

Cinlerden Yardım Almak Konusunda Cin Suresi

Cin Suresi’nin okunuşu nasıldır soruları üzerine yapılan araştırmalarda okunuşu ile ilgili aşağıdaki şekilde olduğu bilinmektedir. Cinlerin var olduğu Cin süresinde Kuran’ı Kerim’de bahsedilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden. Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan. Ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alellahi keziben. Ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.

Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb’asallahu ehaden. Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben. Ve enna kunna nak’udu minha meka’ıde lissem’ı femen yestemi’ıl’ane yecid lehu şihahaben resaden. Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl’ardı em erade bihim rabbuhum reşeden. Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden.

Ve enna zanenna en len nu’cizallahe fiyl’ardı ve len nu’cizehu hereben. Ve enna lema semi’nelhuda amenna bihi femen yu’min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan. Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden. Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben.

Ve en levistekamu ‘alettariykati leeskaynahum maen ğadekan. Lineftinehum fiyhi ve men yu’rıd ‘an zikri rabbihi yeslukhu ‘azaben sa’aden. Ve ennelmesacide lillahi fela ted’u ma’allahi ehaden. Ve ennehu lemma kame ‘abdullahi yed’uhu kadu yekunune ‘aleyhi libeden. Kul innema ed’u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden.

Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden. Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden. İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya’sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden. Hatta iza reev ma yu’adune feseya’lemune men ed’afu nasıren ve ekallu ‘adeden. Kul in edriy ekariybun ma tu’adune em yec’alu lehu rabbiy emeden.

‘Almulğaybi fela yuzhiru ‘ala ğaybihi ehaden. İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden. Liya’leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey’in ‘adeden.

Cin Suresi Türkçe Anlamı Nedir?

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

(Ey Muhammed!) De ki: “Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: “Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.”  “Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.” “Demek bizim beyinsiz olanımız, Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.” “Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.” “Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.” “Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi, Allah’ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.”

“Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk.” “Hâlbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur.” “Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?” “Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz.” “Muhakkak ki biz Allah’ı yeryüzünde âciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu âciz bırakamayacağımızı anladık.”

“Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur’an’ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar.” “Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.” “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.” Yine de ki: “Bana şöyle de vahyedildi: ‘Eğer yolda dosdoğru olurlarsa, mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.”

“Şüphesiz mescitler, Allah’ındır. O hâlde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.” “Allah’ın kulu (Muhammed), O’na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur’an’ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. De ki: “Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O’na hiç kimseyi ortak koşmam.” De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.” De ki: “Gerçekten beni Allah’a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam.”

“Ancak Allah’tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O’nun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır.” Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış, bilecekler. De ki: “Sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem.” O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği resûller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resûlün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resûllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların her hâlini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.

Yorumlar

Önemli Uyarı!
Medyum Papaz Gültekin Efendi’nin Facebook dışında herhangi bir sosyal mecrada hesabı bulunmamaktadır! Hocamıza sadece bu web sayfasında yer alan iletişim bilgileri veya Facebook aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İnsanların zor durumlarını suistimal eden ahlaksız dolandırıcılara asla itibar etmeyelim.

Medyum Papaz Gültekin