İncil’de Allah’a katıksız iman

İncil’de Allah’a katıksız iman

kutsal kitap 2 990x621 1

Şirk Koşmadan Sadece Allah’a Kulluk Etmek

71025267-feelin-good

İsa onlara şu karşılığı verdi:… ‘Allah’ın olan Rabbe tap, yalnız O’na kulluk et’ diye yazılmıştır.(Matta, 4:10)İsa ona şu karşılığı verdi: “‘Allah’ın olan Rab’be tap, yalnız O’na kulluk et’ diye yazılmıştır.” (Luka, 4:8)

… Sevgili kardeşlerim, putperestlikten kaçının. (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 10:14)

Herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Allah’a kulluk etmek… üzere putlardan Allah’a nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar. (Pavlus’tan Selaniklilere 1. Mektup, 1:9-10)

Ölümsüz Allah’ın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler [Allah’ı tenzih ederiz]… Onlar Allah ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradan’ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. [Allah’ı tenzih ederiz.] Oysa Allah sonsuza dek övülmeye layıktır…(Pavlus’tan Romalılara Mektup, 1:23-25)

[Hz. İsa (as):] “Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez… Siz hem Allah’a, hem paraya kulluk edemezsiniz [Allah’ı tenzih ederiz].” (Luka, 16:13)

… İçinizdeki ‘ışık’ karanlıksa, ne korkunçtur o karanlık! Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Allah’a, hem de paraya kulluk edemezsiniz. (Matta, 6:23-24)

… Hâlâ putperest alışkanlıklarının etkisinde kalan bazıları, yedikleri etin puta sunulduğunu düşünüyorlar. Vicdanları zayıf olduğu için lekeleniyor. Yiyecek bizi Allah’a yaklaştırmaz. Yemezsek bir kaybımız olmaz, yersek de bir kazancımız olmaz. (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 8:7-8)

Putperestler kurbanlarını Allah’a değil, cinlere sunuyorlar. Cinlerle paydaş olmanızı istemem. Hem Rab’bin, hem cinlerin kasesinden içemezsiniz; hem Rab’bin, hem cinlerin sofrasına ortak olamazsınız.  (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 10:20-21)

Putlara sunulan kurban etinin yenmesine gelince, biliyoruz ki, “Dünyada put bir hiçtir” ve “Birden fazla Allah yoktur”. (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 8:4)

Yavrularım, kendinizi putlardan koruyun. (Yuhanna’nın 1. Mektubu, 5:21)

Geriye kalan insanlar, yani bu belalardan ölmemiş olanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlardan dönüp tövbe etmediler. Cinlere ve göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen altın, gümüş, tunç, taş, tahta putlara tapmaktan vazgeçmediler. (Vahiy, 9:20)

Sadece Allah’ın Rızasına Göre Yaşamak

Sonuç olarak, ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, herşeyi Allah’ın yüceliği için yapın. (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 10:31)
Rab’den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için candan yapın…  (Pavlus’tan Koloselilere Mektup, 3:23-24)

Günü kutlayan, Rab için kutlar. Herşeyi yiyen, Allah’a şükrederek bunu Rab için yer. Bazı şeyleri yemeyen de Rab için yemez ve Allah’a şükreder. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız, hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Yaşarsak, Rab için yaşarız; ölürsek, Rab için ölürüz. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 14:6-8)

… Allah’ı sevmek O’nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O’nun buyrukları da ağır değildir… Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır.(Yuhanna’nın 1. Mektubu, 5:2-4)

… Allah’ın buyruklarını yerine getiren, İsa’ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. (Vahiy, 14:12)

Rab’be yaraşır biçimde yaşamanız, O’nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Allah’ı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz.(Pavlus’tan Koloselilere Mektup, 1:10)

İman olmadan Allah’ı hoşnut etmek olanaksızdır. Allah’a yaklaşan, O’nun var olduğuna ve Kendisi’ni arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.(İbranilere Mektup, 11:6)

Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Öyle ki, Allah’ı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla kulluk edelim.(İbranilere Mektup, 12:28)

Haksız yere acı çeken kişi, Allah bilinciyle acıya katlanırsa, Allah’ı hoşnut eder. Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız, bunda övülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız, Allah’ı hoşnut edersiniz. (Petrus’un 1. Mektubu, 2:19-20)

... Herkes Rab’bin kendisi için belirlediği duruma uygun biçimde, Allah’tan aldığı çağrıya göre yaşasın. Bunu bütün kiliselere buyuruyorum.(Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 7:17)

… Ancak Allah’ın isteğini yerine getiren [cennet’e] girecektir. (Matta, 7:21)

pleasant words gospel 11

O herşeyin kaynağıdır, bizler O’nun [Allah] için yaşıyoruz. Tek bir Rab var… Herşey O’nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla yaşıyoruz.(Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 8:5-6)

… Benliğin [nefsin] denetiminde olanlar Allah’ı hoşnut edemezler. Ne var ki, Allah’ın Ruhu içinizde yaşıyorsa, siz benliğin [nefsin] değil, Allah’ın Ruhu’nun denetimindesiniz. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 8:8-9)

Özgür insanlar olarak yaşayın; ama özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Allah’ın kulları olarak yaşayın. (Petrus’un 1. Mektubu, 2:16)

… Acı çekmiş olan, günaha sırt çevirmiştir. Sonuç olarak, dünyadaki yaşamının geriye kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Allah’ın isteğine göre sürdürür.  (Petrus’un 1. Mektubu, 4:1-2)

… Allah’ın isteğine uygun olarak acı çekenler, iyilik yaparak canlarını güvenilir Yaradan’a emanet etsinler… (Petrus’un 1. Mektubu, 4:19)

[Hz. İsa (as):] “Beni gönderen [Allah] benimledir, O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman O’nu [Allah’ı] hoşnut edeni yaparım.” (Yuhanna, 8:29)

Bunu, yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın… Allah’ın isteğini candan yerine getirin. (Pavlus’tan Efeslilere Mektup, 6:6)

Dünya da dünyasal tutkular da geçer, ama Allah’ın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. (Yuhanna’nın 1. Mektubu, 2:17)

… Allah tarafından Müjde’yi [Allah’ın vahyini] emanet almaya layık görüldüğümüz için, insanları değil, yüreklerimizi sınayan Allah’ı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz.  (Pavlus’tan Selaniklilere 1. Mektup, 2:4)

Kardeşler, nasıl yaşamanız, Allah’ı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için… size rica ediyoruz… (Pavlus’tan Selaniklilere 1. Mektup, 4:1)

Mesih’e bu yolda hizmet eden [Hz. İsa (as)’a Allah yolunda yardım eden], Allah’ı hoşnut eder, insanların da beğenisini kazanır. Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 14:18-19)

Bunu sizin iyiliğiniz için söylüyorum, özgürlüğünüzü kısıtlamak için değil. İlginizi dağıtmadan, Rab’be adanmış olarak, O’na yaraşır biçimde yaşamanızı istiyorum.  (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 7:35)

İsa, “Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?” dedi. “İyi olan yalnız Biri [Allah] var. Yaşama kavuşmak istiyorsan, O’nun [Allah’ın] buyruklarını yerine getir.” (Matta, 19:17)

Allah’ın, günahkarları dinlemediğini biliriz. Ama Allah, kendisine kulluk eden ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. (Yuhanna, 9:31)
Çünkü Allah Katında aklanacak olanlar Yasa’yı [Allah’ın emirlerini] işitenler değil, yerine getirenlerdir. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 2:13)

… Önemli olan, Allah’ın buyruklarını yerine getirmektir.  (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 7:19)

Bunun için, ister bedende yaşayalım ister bedenden uzak olalım, amacımız Rab’bi hoşnut etmektir. (Pavlus’tan Korintlilere 2. Mektup, 5:9)

Şimdi ben insanların onayını mı, Allah’ın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum?… [Allah’ı tenzih ederiz.] (Pavlus’tan Galatyalılara Mektup, 1:10)

Siz de böylece, size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra, ‘Biz değersiz kullarız; sadece yapmamız gerekeni yaptık’ deyin. (Luka, 17:10)

Ey çocuklar, her konuda [iman sahibi] anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rab’bi hoşnut eder. (Pavlus’tan Koloselilere Mektup, 3:20)

Allah’ın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kızkardeşim ve annem odur. (Markos, 3:35)

Herşeyden önce şunu öğütlerim: Allah yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallarla bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için [Allah’a] dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. Böyle yapmak iyidir ve Allah’ı hoşnut eder. (Pavlus’tan Timoteos’a 1. Mektup, 2:1-3)

Ama dul kadının çocukları ya da torunları varsa, bunlar öncelikle kendi ev halkına yardım ederek Allah yolunda yürümeyi ve büyüklerine iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler. Çünkü bu Allah’ı hoşnut eder. (Pavlus’tan Timoteos’a 1. Mektup, 5:4)

İsa onlara, “Benim öğretim benim değil, beni Gönderenindir [Allah’ındır]” diye karşılık verdi. “Eğer bir kimse Allah’ın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Allah’tan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister, ama kendisini Göndereni [Allah’ı] yüceltmek isteyen doğrudur…” (Yuhanna, 7:16-18)

Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa, Allah’ın önünde güvenimiz olur, O’ndan [Allah’tan] ne dilersek alırız. Çünkü O’nun buyruklarını yerine getiriyor, O’nu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz. (Yuhanna’nın 1. Mektubu, 3:21-22)

Çünkü Kendisi’ni hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etki sahibi olan Allah’tır. (Pavlus’tan Filipililere Mektup, 2:13)

Allah’ın buyruklarını yerine getiren Allah’ta yaşar [Allah’a yakın yaşar], Allah da o kişide yaşar [Allah’ın rahmetini üzerinde hissederek yaşar].(Yuhanna’nın 1. Mektubu, 3:24)

İsa, “Benim yemeğim, beni gönderenin [Allah’ın] isteğini yerine getirmek ve O’nun işini tamamlamaktır [Allah’ın emirlerinin uygulanmasını sağlamaktır.]” dedi. (Yuhanna, 4 :34)

[Hz. İsa (as)] … kendi isteğimi değil, beni Gönderenin [Allah’ın] isteğini yerine getirmek için geldim. (Yuhanna, 6:38)

Ataların Batıl Töresine-Dinine Uymamak

Bunun üzerine... İsa’ya gelip, “Öğrencilerin neden ataların töresini çiğniyor?” dediler… İsa onlara şu karşılığı verdi: “Ya siz, neden töreniz uğruna Allah’ın buyruğunu çiğniyorsunuz?” (Matta, 15:1-3)

… İsa’ya sordular: “Öğrencilerin neden ataların töresine aykırı davranıyor?…” İsa onları şöyle yanıtladı: “… Siz Allah’ın emrini bırakıp insanların töresini tutuyorsunuz.” İsa onlara ayrıca şunu söyledi: “İnsanların töresine uymak için Allah’ın emrini reddediyorsunuz.”  (Markos, 7:5-9)

Önemli Uyarı!
Medyum Papaz Gültekin Efendi’nin Facebook dışında herhangi bir sosyal mecrada hesabı bulunmamaktadır! Hocamıza sadece bu web sayfasında yer alan iletişim bilgileri veya Facebook aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İnsanların zor durumlarını suistimal eden ahlaksız dolandırıcılara asla itibar etmeyelim.

Medyum Papaz Gültekin